Ruch obywatelski i stowarzyszenie Polska Jest Jedna kieruje do przedstawicieli władz Polski oficjalny apel i sprzeciwia się wobec wprowadzenia w życie projektu Ustawy o ochronie ludności oraz o stanie klęski żywiołowej (UD432).
 
Poprzyj nas w walce o zachowanie nadrzędności Konstytucji RP, wolności obywatelskich, swobód gospodarczych i niezależności samorządów od decyzji politycznych rządu.
 
Wejdź na stronę  https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12363754/komentarz  i pozostaw w Ministerstwie Sprawiedliwości swoją opinię na temat projektu ustawy.
 
Wklej w treść okna nasze wspólne wolnościowe stanowisko:

Jako obywatel Rzeczpospolitej Polskiej, dla którego nadrzędność Konstytucji RP stanowi niepodważalny fundament porządku prawnego w Polsce, wnoszę stanowczy sprzeciw wobec zaproponowanej w drodze konsultacji społecznych treści projektu Ustawy o ochronie ludności oraz o stanie klęski żywiołowej (UD432), uznając go za niezgodny z ustawą zasadniczą, a tym samym stanowiący potencjalne zagrożenie dla złamania podstawowych praw ludzkich, obywatelskich i swobody prowadzenia działalności gospodarczej.

Podstawowym punktem wyjścia w przypadku gotowości wprowadzania takich ograniczeń powinna być obowiązkowa rekompensata finansowa i pokrycie całości rzeczywistych strat ponoszonych przez obywateli i przedsiębiorców na skutek ograniczenia ich swobód i konstytucyjnej wolności. Zaprojektowane i przedłożone do konsultacji zapisy nowej ustawy nie spełniają ww obowiązku.

Przepisy ograniczające wolność ze względu na stan klęski żywiołowej powinny w pierwszej kolejności chronić obywateli przed nadmierną ingerencją w ich konstytucyjną wolność, a ponadto powinny gwarantować im odszkodowania. Tymczasem projekt wskazuje w art. 41 dopuszczalne ograniczenia wolności i praw człowieka i obywatela, nie określając jednak konieczności wypłaty odszkodowań z tego tytułu; natomiast mowa jest o szczególnych rozwiązaniach w związku z wystąpieniem klęski żywiołowej w gminach odrębnie uznanych za poszkodowane oraz o pomocy dla osób fizycznych poszkodowanych w wyniku wystąpienia klęski. Uchylane ustawy zawierały zapisy dot. Odszkodowań.

Stanowisko Trybunału Konstytucyjnego wyrażone w uzasadnieniu wyroku z 21 kwietnia 2009 roku, zdecydowanie oddzielającego stan normalnego funkcjonowania państwa od stanu nadzwyczajnego w sytuacji szczególnych zagrożeń, jeżeli zwykłe środki konstytucyjne są niewystarczające (art. 228 ust. 1 Konstytucji RP) Trybunał podkreślił, że regulacje takie jak ustawa o zarządzaniu kryzysowym nie mogą obchodzić przepisów rozdziału Konstytucji o stanach nadzwyczajnych, a tym bardziej nie mogą ich naruszać. Tymczasem przedmiotowy projekt pomija istnienie Polskiej Konstytucji, wobec czego artykułuję stanowczy sprzeciw.

KONIECZNIE PODZIEL SIĘ WIADOMOŚCIĄ O TEJ INCIJATYWIE I PROTEŚCIE ZANIM BĘDZIE ZA PÓŹNO.

4.8 18 Głosów
Ocena