Informacja o zasadach przetwarzania danych osobowych

 

1. W celu realizacji wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) („RODO”), Stowarzyszenie Polska Jest Jedna informuje o zasadach oraz o przysługujących Pani/Panu prawach związanych z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych.

2. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Polska Jest Jedna, mająca siedzibę w Siemianowicach Śląskich,  – dalej „Administrator”.

3. Może Pani/Pan skontaktować się z Administratorem we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych w następujący sposób:

a. listownie na adres korespondencyjny: ul. Fitznerów 1, 41-100 Siemianowice Śląskie

b. przez e-mail: kontakt@polskajestjedna.com.pl

4. Administrator przetwarza następujące kategorie Pani/Pana danych osobowych:

a. dane identyfikujące (imię, nazwisko, rok urodzenia, miejscowość zamieszkania),

b. dane kontaktowe (numer telefonu, adres e-mail),

5. Administrator przetwarza Pani/Pana dane osobowe w celach:

a. prowadzenia ewidencji osób popierających działalność PJJ, w tym pod względem wieku oraz miejsca zamieszkania;

b. przekazywania informacji o przedsięwzięciach realizowanych przez PJJ i jego bieżącej działalności, na podstawie zgody (art. 6 ust. 1 lit a. RODO),

6. Podanie przez Panią/ Pana danych osobowych jest całkowicie dobrowolne. Jednakże brak podania danych osobowych uniemożliwi wprowadzenie Pani danych do ewidencji osób popierających działalność PJJ, jak również otrzymywanie informacji, o których mowa w pkt 5 lit. b.

7. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez następujące okresy czasu:

a. w odniesieniu do celu wskazanego w pkt 5 lit. a – przez czas działalność PJJ lub do momentu wycofania zgody,

b. w odniesieniu do celu wskazanego w pkt 5 lit. c – przez okres wysyłania przez Administratora wiadomości, o których mowa w pkt 5 lit. b lub do momentu wycofania zgody,

8. Podane przez Panią/Pana dane nie będą profilowane ani też nie będą podstawą do podejmowania zautomatyzowanych decyzji.

9. Ma Pani/Pan: prawo dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych; prawo do żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych – w przypadku gdy dane są nieprawidłowe lub niekompletne; prawo do żądania usunięcia danych osobowych, jeżeli nie zostaną usunięte przez Administratora ww. terminie, jeśli podstawę przetwarzania stanowi zgoda – prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych, prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, tel. 22 531 03 00, fax. 22 531 03 01, kancelaria@uodo.gov.pl, www.uodo.gov.pl, godziny pracy urzędu: 8.00 – 16.00.

10. Administrator nie zamierza przekazywać Pani/Pana danych do państw trzecich i organizacji międzynarodowych.

11. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez upoważnionych pracowników Administratora.