Regulamin płatności – zakupu “Cegiełek wsparcia działań Stowarzyszenia Polska Jest Jedna”,
za pośrednictwem systemu “Przelewy24”

Jedną z form wparcia Stowarzyszenia „Polska Jest Jedna” jest dokonanie darowizny, w postaci zakupu “Cegiełki wsparcia działań Stowarzyszenia Polska Jest Jedna”, za pośrednictwem płatności elektronicznych poprzez serwis Przelewy24.
Serwis Przelewy24 jest wykorzystywany przez firmę PayPro SA, ul. Kanclerska 15, 60-327 Poznań, tel. +48 (61) 642 93 44, www.przelewy24.pl, e-mail: serwis@przelewy24.pl. PayPro SA – wpisaną do Krajowej Instytucji Płatniczej do rejestru krajowych instytucji płatniczych prowadzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego pod numerem podmiotu w UKNF IP24/2014.
W celu skorzystania z płatności elektronicznej należy:
– wybrać na stronie: https://www.pjj.tv/wsparcie-finansowe-pjj/ odpowiednią “Cegiełkę wsparcia” lub jej wielokrotność, czyli kwotę wpłaty (spośród sugerowanych na w/w stronie internetowej);
– następnie należy dodać wybraną “Cegiełkę wsparcia” lub jej wielokrotność do tzw. koszyka;
– w kolejnym kroku należy podać dane osobowe niezbędne do przeprowadzenia płatności: imię, nazwisko, adres zamieszkania, e-mail i opcjonalnie numer telefonu Wpłacającego;
– następnie po kliknięciu „zapłać” system przekieruje wpłacającego na stronę bankowości elektronicznej.
Na wykonanie płatności w serwisie wpłacający otrzymuje wskazany w panelu transakcyjnym czas. W tym okresie Serwis Przelewy24 oczekuje na potwierdzenie wykonania płatności. Po otrzymaniu potwierdzenia Serwis informuje Wpłacającego i Stowarzyszenie o poprawnym wykonaniu płatności.
Każda Płatność inicjowana w serwisie Przelewy24 otrzymuje niepowtarzalny numer Płatności oraz hasło nadawane przez Serwis. Wpłacający powinien zachować ten numer i hasło dla celów kontroli stanu płatności.
Przelewy24 nie pobiera od wpłacającego opłaty za realizację płatności elektronicznej.
W przypadku wystąpienia trudności z przekazaniem darowizny Wpłacający powinien zgłosić problem mailowo pod adresem wsparcie (małpka) polskajestjedna.com.pl.
Wpłacający może złożyć reklamację na nieprawidłową realizację płatności elektronicznej wysyłając email na adres wsparcie (małpka) polskajestjedna.com.pl. Reklamacje będą rozpatrywane zgodnie z warunkami świadczenia usług przez PayPro S.A. z siedzibą w Poznaniu (60-327) ul. Kanclerska 15.
W związku z realizacją usługi płatności elektronicznych Stowarzyszenie „Polska Jest Jedna” gromadzi następujące dane wpłacającego: imię, nazwisko, adres zamieszkania, adres e-mail, numer telefonu oraz kwotę darowizny.
RODO (okienko checkbox przy polu „zapłać”)

Stowarzyszenie Polska Jest Jedna z siedzibą w Siemianowicach Śląskich, będąc administratorem danych osobowych Wpłacającego, przetwarza te dane w zakresie niezbędnym do realizacji płatności elektronicznych przy zachowaniu wymogów powszechnie obowiązującego prawa, w szczególności rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.
Wpłacający może skontaktować się z Administratorem we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych w następujący sposób: listownie na adres: ul. Fitznerów 1, 41-100 Siemianowice Śląskie przez e-mail: wsparcie (małpka) polskajestjedna.com.pl
Przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody Wpłacającego, który ma prawo cofnąć zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych poprzez zgłoszenie tego Stowarzyszeniu na adres email: kontakt (małpka) polskajestjedna.com.pl
Cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych osobowych dokonywanego przed cofnięciem zgody.
Podanie danych osobowych przez Wpłacającego jest całkowicie dobrowolne. Jednakże brak podania danych osobowych uniemożliwi dokonanie darowizny za pośrednictwem Systemu Przelewy24.
Podane przez Wpłacającego dane nie będą profilowane ani też nie będą podstawą do podejmowania zautomatyzowanych decyzji.
Wpłacający prawo dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych; prawo do żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych – w przypadku gdy dane są nieprawidłowe lub niekompletne; prawo do żądania usunięcia danych osobowych, jeżeli nie zostaną usunięte przez Administratora ww. terminie, jeśli podstawę przetwarzania stanowi zgoda – prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych, prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, tel. 22 531 03 00, fax. 22 531 03 01, kancelaria@uodo.gov.pl, www.uodo.gov.pl, godziny pracy urzędu: 8.00 – 16.00.
Administrator nie zamierza przekazywać Pani/Pana danych do państw trzecich i organizacji międzynarodowych.
Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez upoważnionych pracowników Administratora oraz będą przekazywane do Systemu Przelewy 24 w celu zrealizowania płatności elektronicznej.